1. Deze algemene voorwaarden van COFFEE CORNER COMMUNICATION vof, met zetel te 2800 Mechelen, Turfbeemd 56 (KBO/BTW BE0733.629.113) en hierna aangeduid als “CCCM”, maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere voorwaarden uitgaande van de Klant, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. 
  2. Offertes:  Alle prijsberekeningen, offertes en andere aanbiedingen van CCCM zijn exclusief btw (21%) en uitgezonderd eventuele andere heffingen en vergoedingen aan derden – zij hebben slechts een indicatief karakter en zijn niet bindend, tenzij door CCCM schriftelijk anders is aangegeven.  Alle offertes van CCCM voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden zijn opgesteld in regie, tenzij tussen partijen anders schriftelijk werd overeengekomen. Administratieve kosten (bv. verplaatsing, kopies, telefoon, etc.) worden apart aangerekend.
  3. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid, de volledigheid en de rechten op de intellectuele eigendom van en op de door of namens hem aan CCCM verstrekte gegevens en materialen, eveneens noodzakelijk voor de opgestelde prijsberekening én de (tijdige) uitvoering van de opdracht. De Klant zal er zorg voor dragen dat de eisen waaraan de prestaties van CCCM dienen te voldoen juist, nauwkeurig en volledig omschreven zijn. 
  4. Elke dienst en prestatie betreft een middelenverbintenis in hoofde van CCCM en geschiedt met de beste zorgen doch op risico van de Klant. De termijnen zijn slechts indicatief en binden CCCM niet. Vertragingen kunnen in hoofde van de Klant geen recht op schadeloosstelling noch op ontbinding van de overeenkomst doen ontstaan.
  5. Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, als gevolg van wijzigingen in de opdracht of een wijziging door de Klant van de initiële uitvoeringsdatum, wordensteeds uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van de gebruikte materialen. De Klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaart zich met deze akkoord tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken. Opdrachten aan derden, productiebedrijven en toeleveranciers geschieden steeds in opdracht en op risico van de Klant, waarbij CCCM slechts optreedt als tussenpersoon en dit tegen een bijkomende vergoeding.
  6. De gehele of gedeeltelijke herroeping van een verstrekte opdracht geeft CCCM recht op het gehele honorarium, hetwelk haar zou toekomen bij de voorziene uitvoering van de opdracht, meer de reeds gemaakte bijkomende kosten. 
  7. CCCM behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbon­den te beschouwen in geval van faillissement, ken­ne­lijk onvermogen, alsook bij eender welke andere wijziging van de juridische situatie in hoofde van de Klant.
  8. De Klant heeft het recht om klachten en/of opmerkingen betreffende de geleverde goederen/ prestaties of ontvangen facturen te formuleren, doch om geldig te zijn dienen deze bij CCCM schriftelijk toe te komen binnen de 8 dagen na de fac­tuur­datum. Klachten kunnen slechts worden aanvaard voor zover zij rechtstreeks betrekking hebben op de door CCCM verstrekte diensten en/of goederen zelf, en niet wanneer zij zich uitstrekken tot derden of verband houden met indirecte -, aan deze diensten en/of goederen verbonden gevolgen. Schadevergoeding kan bij een aantoonbaar en door CCCM erkend gebrek slechts bestaan in het leveren van een vervangende prestatie, met uitsluiting van enig recht op vergoeding wegens overmacht in hoofde van CCCM (bv. ziekte, vervanging uitvoerder, …) schade of gevolgschade in hoofde van de Klant en/of derden.
  9. Alle rechten op de intellectuele eigendom, auteursrechten, rechten op tekeningen, modellen etc., zoals verbonden aan de diensten, materialen, teksten, cursussen, opnames en andere prestaties van CCCM komen behoudens andersluidende expliciete afspraak uitsluitend en geheel toe aan CCCM, dewelke tevens het recht heeft om de gegevens van de Klant op te nemen ter promotie in een portfolio. 
  10. De Klant vrijwaart CCCM in hoofdsom, intresten en kosten en brengt elk bestaand of potentieel conflict of geschil met betrekking tot de intellectuele eigendom of op één van de aspecten hiervan onmiddellijk ter kennis van CCCM.
  11. Alle facturen zijn contant betaalbaar. Indien de Klant bestaat uit meerdere natuurlijke – en/of rechtspersonen zijn deze hoofdelijk gehouden tot betaling van de verschuldigde bedragen. In geval van niet- of niet tijdig betalen van de factuur ten laatste op de aangeduide vervaldatum, is van rechtswege en zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist: Vanaf de dag volgend op de factuurdatum is een verwijlsrente verschuldigd ten belope van 12% per jaar op het gehele factuurbedrag. Tevens en ten titel van forfaitaire onherleidbare schadevergoeding is een vergoeding verschuldigd ten belope van 12 % van het totale factuurbedrag, met een minimum van 150 EUR, behoudens het bewijs van grotere schade door CCCM .

Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, en bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. 

De mogelijkheid voor de Klant om zijn betalingsverplichtingen op te schorten (niet-uitvoeringsexceptie of exceptio non adimpleti contractus) wordt expliciet uitgesloten, alsook de mogelijkheid van de Klant om over te gaan tot compensatie van wederzijds verschuldigde bedragen. 

Bij niet-betaling of bij gebreke aan integrale betaling van één of meerdere facturen, behoudt CCCM zich het recht voor om iedere opdracht stop te zetten en alle lopende over­eenkomsten van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, voor het geheel, of voor het nog niet-uitgevoerde gedeelte ervan.

Alle andere inningskosten, zoals bv. kosten van incasso en/of raadsman, zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen, en zullen de in gebreke blijvende Klant afzonderlijk worden aangerekend;

12. Alle door de Klant bij CCCM bestelde goederen blijven eigendom van CCCM tot aan de volledige betaling ervan, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen.

13. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afd. Mechelen bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen. Daarbij wordt overeen­gekomen dat enkel het Belgisch recht van toepas­sing zal zijn.